รับชมถ่ายทอดสด
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ – เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ – ส่งเอกสารการเข้าร่วมงาน
๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ – กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ประเภทออมทรัพย์ สาขาอยุธยา ชื่อบัญชี นายธนู บุญญานุวัตร
(โครงการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่๗)
เลขที่บัญชี   ๓๒๒-๕-๓๑๘๔๙-๖
๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐ – กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
(Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Cover-damrong Cover-kaseam Cover-Kanom Cover-Pla
Cover-roltee1 Cover-Hy cover-SaladRoll Cover-Soup

ภาพกิจกรรม


ภาพเพิ่มเติม