กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“เครือข่านยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗

ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐

ณ หอประชุม อาคาร ๑๐๐ ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
                                     สถานที่           เวลา                     กิจกรรม                      
ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๐๙.๑๕-๐๙.๓๕ น. การแสดงพิธีเปิด
๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ น. บรรยายพิเศษเรื่องการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ โดย ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
๑๐.๓๕-๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ น. เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๒
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๑๕-๑๔.๔๐ น. ลงนามความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
๑๔.๔๐-๑๖.๐๐ น. การประชุมของผู้นำ/ตัวแทนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น. งานเลี้ยงรับรองเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย /พิธีมอบเจ้าภาพผู้จัดการประชุมประจำปี ๒๕๖๑
วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐          
                                     สถานที่           เวลา                     กิจกรรม
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ราชธานีเก่า เมืองมรดกโลก
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ศึกษาแหล่งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. ศึกษาแหล่งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ศึกษาแหล่งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *