กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗

ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
                                     สถานที่           เวลา                     กิจกรรม                      
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๐๙.๑๕-๐๙.๓๕ น. การแสดงพิธีเปิด
๐๙.๓๕-๑๐.๐๐ น. ชมบูทหนังสือมีชีวิต
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. ลงนามความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พิธีมอบเจ้าภาพผู้จัดการประชุมประจำปี๒๕๖๑
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๒
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๑๕-๑๕.๓๐ น. เสวนา “การบริหารจัดการห้องสมุดมนุษย์”โดยตัวแทนเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. การประชุมของผู้นำ/ตัวแทนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
๑๗.๓๐-๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐          
                                     สถานที่           เวลา                     กิจกรรม
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ราชธานีเก่า เมืองมรดกโลก
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ศึกษาแหล่งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. ศึกษาแหล่งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ศึกษาแหล่งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด

 

 

 

มนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗