กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“เครือข่านยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗

ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐

ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
                                     สถานที่           เวลา                     กิจกรรม                      
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. การแสดงพิธีเปิด
๐๙.๓๐-๐๙.๕๐ น. ลงนามความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย พิธีมอบเจ้าภาพผู้จัดการประชุมประจำปี ๒๕๖๑
๐๙.๕๐-๑๐.๐๐ น. ชมบูธหนังสือมีชีวิต
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๒
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น. เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๓
๑๓.๕๐-๑๔.๕๐ น. เสวนา “การบริหารจัดการห้องสมุดมนุษย์”โดยตัวแทนเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
๑๔.๕๐-๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. การประชุมของผู้นำ/ตัวแทนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการประชุม