โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ ๗
(Thailand Human Library Networks)
ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

๑. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) คือ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด ซึ่งการจัดห้องสมุดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและใช้เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้วิทยาทาน/ความรู้การสร้างกุศลสำหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (Living Book) และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน โดยมีกระบวนการในการดำเนินงาน การพัฒนาหนังสือมีชีวิต และการให้บริการคล้ายห้องสมุดปกติทั่วไป ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library) ได้เริ่มมีการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีการจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks) เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ปรัชญา “แหล่งรวมภูมิปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” จึงทำการจัดตั้งห้องสมุดมนุษย์ ถือเป็นการบูรณาการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎอย่างแท้จริง เพื่อเผยแพร่และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักฯ จึงได้มีการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ ๗ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย และการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐

๕. งบประมาณ

๕.๑ งบประมาณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา         จำนวน ๑๘๐,๔๐๐ บาท

๕.๒ งบประมาณ จากการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

๖. กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย

บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ได้เรียนรู้กระบวนการดำเนินกิจกรรมและได้รับความรู้จากหนังสือมีชีวิต และได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๖๐ คน

๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ผลผลิตที่ ๑ องค์ความรู้จากการอ่านหนังสือมีชีวิตและการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๑ การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๖๐ คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่ำเฉลี่ย ๔.๕๑ คะแนน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานขององค์กรของตนเองได้

๘.๒ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด